Lukasz Kamienski - Nowy wspanialy zolnierz

Nowy wspanialy zolnierz EPUB download
Jest to ksi??ka nie tylko o przysz?o?ci ameryka?skiej wojny i ameryka?skiego ?o?nierza, do jakiej doprowadz? wspó?czesne badania naukowe, ale te? o tera?niejszo?ci i przesz?o?ci. Jej przedmiotem nie jest rozwój systemów broni, lecz badania i innowacje umo?liwiaj?ce wp?ywanie na umiej?tno?ci, zdolno?ci, emocje i sprawno?? cz?owieka. Rewolucja biotechnologiczna w takich dziedzinach jak mi?dzy innymi psychofarmakologia, neurobiologia, bioelektronika, genetyka i in?ynieria genetyczna prowadzi do konstruowania „nowego wspania?ego ?o?nierza”. Jednocze?nie wy?aniaj?cy si? przysz?y ameryka?ski sposób prowadzenia wojny b?dzie urzeczywistnieniem wielu wizji fantastyki naukowej.Gdy próbuj? sobie wyobrazi? ameryka?skiego ?o?nierza przysz?o?ci, widz? bohaterów ?wiata wykreowanego przez Williama Gibsona w kultowej cyberpunkowej powie?ci Neuromancer (1984). B?dzie jak Case – g?ówny bohater i haker – nie tylko zanurzony w wirtualnym ?wiecie cyfrowej komunikacji w czasie rzeczywistym, bo to ju? si? dokona?o, ale te? rekonfigurowany za pomoc? farmaceutyków, bionicznych implantów i interwencji genetycznych. W ?wiecie Gibsona technicznie ulepszani ludzie staj? si? superistotami. Amerykanie pragn? super?o?nierzy. To ksi??ka o ?o?nierzu jako istocie ludzkiej, który w obliczu eksplozji i ekspansji technologii wzmacniaj?cych jego parametry fizyczne i psychiczne ulega post?puj?cej instrumentalizacji, wyzbywaj?c si? tradycyjnie rozumianego i prze?ywanego cz?owiecze?stwa. Praca ta umacnia pozycj? Autora jako naukowca o nies?ychanej erudycji, umiej?tno?ci multidyscyplinarnej analizy z?o?onych zjawisk spo?ecznych, a przy tym potrafi?cego w wartki i przyst?pny sposób pisa? o skomplikowanych problemach wspó?czesnego ?wiata. Z recenzji dr. hab. Artura Gruszczaka, prof. UJInstytut Nauk Politycznych i Stosunków Mi?dzynarodowych UJ

download Lukasz Kamienski Nowy wspanialy zolnierz EPUB

Information


Author
Title
eBook formateBook, (torrent)En
PublisherWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego
File size1.8 Mb
GanreBiography: Historical, Political & Military
Release date 01.01.2014
ISBN9788323337287
Pages count532
Book rating4 (1 votes)
 rate rate rate rate rate

InformationRead alsoCopyright 2015 EuroBooks